Stadgar för föreningen

 

SVENSKA MORRIS & WOLSELEY KLUBBEN

 

Fastställda av årsmötet den 6 september 2008:

Grundad 2003

Mål och inriktning:


Förening för personer som har gamla bilar av märket Morris och Wolseley som ett gemensamt intresse.

Föreningen är specialiserad för bilar av märken Wolseley 4/50, 6/80, Morris Oxford, Morris 8, Morris Six MS och Morris Minor samt övriga Morris och Wolseley bilar oavsett årgång och modell. Man behöver inte äga någon av ovanstående bilar för att vara medlem, utan intresse för dem räcker.

Hemort:


Föreningen har sin hemort i Höör.

Medlemsskap:

§ 1


Medlem intagas i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara efterföljd av inträdesavgift om sådan avgift fastställts av årsmötet och medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är fritaget från att erlägga medlemsavgift till föreningen.

§ 2


Medlem som vill utträda av föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses härmed omedelbart lämnat föreningen. För innevarande år erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

Har medlem ej betalt sin medlemsavgift före 31 december för nästkommande år anses medlemmen begärt utträde ur föreningen och skall beviljas detta.

§ 3


Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbart skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutande fattas av Styrelsen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Medlemmen har 14 dagar på sig att yttra sig.

Medlem:

§ 4

Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som tagits av Årsmötet.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5


Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriat från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

Styrelsen:

 

§ 6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:
– tillse att för föreningen bindande regler iakttas,
– verkställa av Årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– förbereda årsmötet.

§ 7


Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

§ 8

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för en tid av som anges
i § 14.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9


Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.

Verksamhets och räkenskapsår:

§ 10


Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens arbete omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§ 11

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper. Årsmötets och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper senast 14 dagar före årsmötet.


Möten:

§ 12


Årsmöte hålls senast i maj månad och medlemsträffar minst en gång per år.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översändes till medlemmarna minst tre veckor före mötet.

§ 13


Medlem som har betalt föreskriven årsavgift samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.
Familjemedlem har inte rösträtt.
Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.
Mötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14


Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är behörigt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 
    samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget.
11. Val av:
     1. Föreningens ordförande för en tid av 2 år
     2. Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.
     3. 2 suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
     4. 1 revisor och en suppleant för en tid av 1 år
     5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år respektive 2 år
12. Behandling av förslag från Styrelsen eller motion inlämnad till styrelsen
     senast 21 dagar före mötet. Förslag till stadgeändring och upplösning
     av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.
13. Övriga frågor

§ 15


Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant behövs.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna förslag behandlas

Kallelse med dagordning till extra möte skall komma till medlemmarna senast sju dagar innan mötet

Stadgefrågor:

§ 16


Endast Årsmötet får ändra i dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådana fall krävs att minst 2/3 av avgivna röster biträder förslaget.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt veteranbilsfrämjande ändamål. Årsmötet beslutar till vilket ändamål.

 

 

 

 

 

www.morriswolseley.se © 2011